Disclaimer

Printen

De inhoud van deze website is ontwikkeld door de Nederlandse Hypofyse Stichting. De Nederlandse Hypofyse Stichting doet haar uiterste best de informatie op deze website actueel en correct te houden. Anderen dan de Nederlandse Hypofyse Stichting, zoals subsidiegevers en sponsoren, hebben geen enkele zeggenschap over de informatie op deze site.

De teksten op deze site zijn met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan door de Nederlandse Hypofyse Stichting. Er wordt geen enkele garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd.

De informatie op deze website mag niet gebruikt worden in plaats van de behandelingen, adviezen, onderzoeken enzovoort die u van professionele hulpverlener(s) ontvangt. Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken in verband met een hypofyseaandoening dienen te geschieden door professionele hulpverleners, zoals een medisch specialist of huisarts.

De informatie op deze website kan daarbij gebruikt worden als achtergrondinformatie. Wanneer u besluit om adviezen van deze website op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. Overleg met hen of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Auteursrecht
Er mag geen informatie van deze website gebruikt worden zonder bronvermelding.

Vrijwaring
Door het gebruik van deze website stemt u er mee in de Nederlandse Hypofyse Stichting en eventuele derden te vrijwaren van alle eventuele claims, kosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand), eventuele rechtszaken en andere vormen van aansprakelijkheid die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van deze site.

Deze vrijwaring geldt tevens voor, maar is niet beperkt tot, claims op het gebied van dataprotectie, laster, belediging en smaad, auteursrechtinbreuk of andere inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk