Het recht op een second opinion (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 2 -2022

Bestaan er twijfels over een diagnose? Dan hoor je al gauw dat je recht hebt op een second opinion. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe zit het precies?

In de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) ligt een aantal patiëntenrechten vast, zoals het toestemmingsvereiste, het recht op informatie en het recht van de patiënt op inzage in het medisch dossier. Een ander belangrijk patiëntenrecht in de Wgbo is het recht zelf je zorgverlener te kiezen. Deze keuzevrijheid is wel afhankelijk van de soort zorgpolis (natura- of restitutiepolis) die je hebt afgesloten. Deze vrije keuze omvat ook de mogelijkheid het oordeel van een andere arts te vragen over je gezondheidstoestand, de zogenaamde ‘second opinion’*.

Hoe werkt het?

Wanneer je meer duidelijkheid wilt of twijfelt over een diagnose of behandeling, kun je je arts vragen om een verwijzing naar een andere deskundige. Je beslist dan zelf naar wie je toe wilt, maar je moet wel een arts consulteren die nog niet bij de behandeling betrokken is. Je behandeld arts is verplicht hieraan mee te werken en je te verwijzen, tenzij er bezwaren bestaan. Een voorbeeld hiervan is dat de patiënt al meerdere malen om een second opinion heeft gevraagd voor dezelfde problematiek. De verwijzing is in de meeste gevallen nodig voor de vergoeding van het consult. Vervolgens is het niet de bedoeling dat een andere arts de behandeling gaat overnemen.

Second opinion bij de bedrijfsarts

Sinds 1 juli 2017 is een aantal zaken gewijzigd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Als werknemer heb je sindsdien het recht om na een bezoek aan een bedrijfsarts, een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Je geeft dit aan bij de bedrijfsarts. Die moet hier in principe mee akkoord gaan. De bedrijfsarts zelf kan je ook een second opinion aanbieden, bijvoorbeeld wanneer hij/zij niet over de gewenste expertise beschikt. Je kunt dan zelf beslissen of je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid.

Een second opinion van een bedrijfsarts is overigens niet hetzelfde als het deskundigenoordeel van het UWV. Dit betreft bijvoorbeeld de vraag of bepaalde werkzaamheden passend zijn in het kader van een re-integratietraject. Het deskundigenoordeel blijft ook gewoon bestaan.

Vergoeding

De second opinion wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt onder het verplicht eigen risico. Sommige verzekeraars vergoeden per jaar één second opinion. Het is dus verstandig om dit van tevoren na te gaan. De second opinion van een bedrijfsarts betaalt de werkgever.

Voorbeeld

Stel, je bent onder behandeling van een internist en hoort graag de mening van een andere internist. Dan kan je eigen arts zorgen voor een verwijzing. Het advies van de tweede arts bespreek je vervolgens met je eigen arts. Besloten kan worden om het advies al dan niet over te nemen.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk