Wat zijn de regels bij langdurige ziekte (artikel)

Printen

Uit: Hyponieuws 2 – 2019

Heb je net een hypofyseaandoening? Dan is de kans groot dat je niet kunt werken. Soms zelfs langere tijd niet. Wat zijn dan je rechten en plichten? En hoe zit dat dan met je inkomen?

Ben je in loondienst en word je ziek? Dan gelden er vanaf dag één voor werknemer én werkgever een aantal regels. Deze bestaan uit opeenvolgende stappen en zijn vervat in de Wet Verbetering Poortwachter. Het doel is ervoor te zorgen dat je – indien mogelijk – weer aan het werk gaat.

De werkgever kan het verzuimbeleid uitbesteden aan een Arbodienst. Aan een dergelijke dienst zijn bedrijfsartsen verbonden. Met de werkgever kan zijn afgesproken dat de zieke werknemer een bezoek moet brengen aan de bedrijfsarts.

Re-integratie

In de Wet Verbetering Poortwachter is een aantal verplichtingen voor werkgever en werknemer vastgelegd. De werkgever en de zieke werknemer hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Beiden moeten hun best doen om te zorgen dat de ziekte zo kort mogelijk duurt.

Maar is iemand langer ziek? Dan is er sprake van langdurend ziekteverzuim en moet er een re-integratietraject worden gevolgd. De bedoeling hiervan is te voorkomen dat de werknemer permanent arbeidsongeschikt wordt. Het is mogelijk dat een werknemer niet meer hetzelfde werk kan verrichten. In dat geval wordt gekeken naar de mogelijkheden van aangepast werk of een andere functie bij dezelfde werkgever. Als deze opties niet aanwezig zijn, wordt gekeken naar een functie bij een andere werkgever. De werkgever speelt hierin ook een actieve rol.

Dossieropbouw

Bij langdurend ziekteverzuim is de werkgever gedurende twee jaar verplicht een re-integratiedossier op te bouwen. De rol van de bedrijfsarts is hierin essentieel. Dit dossier kent een vaste opbouw. Na zes weken moet er een probleemanalyse zijn gemaakt met daarin de reden van arbeidsongeschiktheid, de kansen op herstel, en de verwachting wanneer de medewerker weer aan het werk kan. Na acht weken moeten werkgever en werknemer zorgen dat er een plan van aanpak klaarligt. Hierin beschrijven zij welke stappen zij nemen om ervoor te zorgen dat het werk kan worden hervat. Als de werknemer in week 44 nog steeds ziek is, moet hij worden aangemeld bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Belangrijk is te weten dat beide partijen om de zes weken de voortgang van de re-integratie moeten bespreken. Deze voortgang wordt in het re-integratiedossier opgenomen.

Financiële gevolgen

Tijdens ziekte is je werkgever verplicht je salaris door te betalen. Soms gelden er een of twee wachtdagen. Het percentage dat uitbetaald wordt, hangt af van een aantal factoren, zoals de voorwaarden in een CAO of arbeidsovereenkomst. In ieder geval betaalt de werkgever 70 procent van je salaris en minimaal het minimumloon. Dit geldt ook in het tweede jaar dat je ziek bent, maar dan is je werkgever niet meer verplicht aan te vullen tot het minimumloon.

Tijdelijk contract

Als je werkt volgens een tijdelijk contract, heb je eveneens maximaal twee jaar recht op minstens 70 procent van het salaris. Loopt je contract af terwijl je ziek bent? Dan betaalt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) het ziekengeld door. Het UWV is dan ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Ben je langer dan zes weken ziek op het moment dat je tijdelijke contract afloopt? Dan moet je samen met je werkgever een re-integratieverslag opstellen.

Het duurt langer

Ben je na twee jaar nog ziek? Dan vervalt de verplichting voor je werkgever om een deel van je loon door te betalen. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Daarvan zijn er twee verschillende. De Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is van toepassing wanneer je tussen 35 en 80 procent arbeidsongeschikt bent. Dit is van toepassing wanneer je tijdelijk arbeidsongeschikt bent, maar wel een aannemelijke kans hebt op herstel. De tweede variant betreft de uitkering Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze geldt bij 80 procent arbeidsongeschiktheid en er weinig of geen kans is dat je weer kunt gaan werken.

WIA-aanvraag

De aanvraag voor een WIA-uitkering dien je in bij het UWV. Dat instituut gaat na of er aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • Je bent niet in staat om meer dan 65 procent van je oudesalaris te verdienen.
  • Je hebt je in de afgelopen twee jaar ingespannen om weer aan het werk te gaan.
  • Toen je ziek werd, was je verzekerd voor de WIA.

Het UWV gaat bovendien na of je werkgever – die verplicht is een re-integratiedossier aan te leggen – zich voldoende heeft ingespannen. Dit wordt de zogenaamde ‘poortwachterstoets’ genoemd. Als blijkt dat de werkgever hierin tekort is geschoten, kan het UWV bepalen dat de werkgever het salaris nog een jaar moet doorbetalen.

Ziek en ontslag

Zolang je ziek bent, kun je niet worden ontslagen. Maar na twee jaar vervalt deze bescherming, tenzij het UWV heeft bepaald dat de loonbetaling nog een jaar moet worden voortgezet. Dan blijf je nog een jaar langer in dienst.


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk