Privacybeleid

Printen

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Hypofyse Stichting (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de organisatie, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Nederlandse Hypofyse Stichting
Postbus 1014
3860BA Nijkerk

KvK nummer: 41215766

Telefoon: 033-2471468

De functionaris gegevensbescherming is de secretaris van de Nederlandse Hypofyse Stichting:
Michiel van der Eijk
e-mail: via secretaris@hypofyse.nl

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie

2.1  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. Geboortedatum
 6. Bank- en financiële gegevens
 7. Beroep
 8. Relatiegegevens met de NHS (bijvoorbeeld hoe contact ontstaan is of hoe vaak de lidmaatschapsbijdrage wordt betaald)
 9. Abonnement en event gegevens (op welke zaken ben je geabonneerd en aan welk soort events doe je graag mee)
 10. Gegevens inzake gezondheid (aandoening(en), medicijngebruik, start klachten/diagnose, ziekenhuis)

 

2.2    De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap.
  NHS gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
 2. Verstrekken van Hyponieuws of andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van NHS.
  NHS gebruikt jouw naam en adresgegevens voor het verstrekken van het Hyponieuws of van andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van NHS.
 3. Afhandelen van betalingen.
  Jouw naam en bankrekeningnummer en financiële gegevens worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.
 4. Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten.
  NHS gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor NHS.
 5. Selecteren van aanbiedingen en relevante informatie.
  De informatie met betrekking tot jouw ziekte en de behandelinformatie wordt gebruikt om aanbiedingen en interessante informatie over diensten, cursussen of activiteiten van NHS voor je samen te stellen.
 6. Anoniem statistisch onderzoek.
  Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
 7. E-mailings: informatie en aanbiedingen van NHS.
  NHS gebruikt jouw naam, type diabetes (indien van toepassing) en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven, zoals Hyponieuws Extra, en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van NHS te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 8. E-mailings: informatie en aanbiedingen van de NHS webshop.
  Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt NHS jouw naam en e-mailadres om je per e-mail interessante informatie en/of aanbiedingen van de NHS webshop te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 9. Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van NHS.
  NHS kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over diensten en aanbiedingen van NHS.
 10. Telefonisch contact na afloop van het lidmaatschap.
  Uiterlijk tot een half jaar na afloop van je lidmaatschap kan NHS jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van NHS.
 11. Vrijwilligersfunctie publiceren op de website.
  NHS kan – altijd in samenspraak en na toestemming daartoe – de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van NHS, met als doel om leden te informeren over vrijwilligers die in de verschillende regio’s actief zijn.
 12. Inloggen op de website.
  Jouw e-mailadres en inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account op de website. Deze gegevens dien je bij het inloggen in te vullen. Op de website krijg je met deze gegevens toegang tot het leden menu en onder andere de informatiebibliotheek.
 13. E-mailmarketing (opt-out bij start lidmaatschap).
  De organisatie gebruikt je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

2.3    De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

2.4  In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. Bank- en financiële gegevens

 

2.5 Doel van de verwerking
NHS verwerkt de in 2.4 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van jouw donatie.
  NHS gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen of opmerkingen.
 2. Verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van NHS.
  NHS gebruikt je naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van NHS, tenzij je hebt aangegeven deze informatie niet te willen ontvangen.
 3. Afhandelen van de donatie.
  Jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de donatie af te wikkelen. Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden indien dat nodig blijkt te zijn voor de afwikkeling van jouw donatie.
 4. Anoniem statistisch onderzoek.
  Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
 5. E-mailings: informatie en aanbiedingen van NHS.
  NHS gebruikt je naam en e-mailadres om je per mail informatie te sturen over activiteiten, projecten en fondsenwerving binnen NHS, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 6. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van NHS.
  NHS kan je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuws en diensten van NHS.

2.6 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.
NHS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal NHS de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

2.7  In het kader van jouw algemene contact als niet-lid van de NHS worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres

 

2.8 Doel van de verwerking
NHS verwerkt de in sub 2.7 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van je vraag.
  NHS gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
 2. Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit van NHS.
  Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus, training of andere activiteit van NHS, gebruikt NHS jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van informatie over de cursus, training of andere door jou gekozen activiteit en/of het afhandelen van jouw vragen daaromtrent.
 3. E-mails: informatie en aanbiedingen van NHS.
  Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt NHS je naam en e-mailadres om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van NHS te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 4. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van NHS.
  Op jouw verzoek kan NHS je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van NHS.

 

2.9 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
NHS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende het afhandelen van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal NHS de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Bewaartermijnen

3.1    De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie (secretaris@hypofyse.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (secretaris@hypofyse.nl). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (secretaris@hypofyse.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (secretaris@hypofyse.nl).

6. Cookies

Accepteren van cookies
Over het algemeen kun je onze websites bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of zonder enige informatie over jezelf achter te laten. Hypofyse Stichting kan echter gedurende het bezoek informatie bij jou plaatsen, indien jouw browser dat toelaat. Hiervoor gebruiken wij ook wel “cookies”. Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer, tablet of telefoon (“apparaat”) waarmee je deze website bezoekt. Zo gebruiken wij functionele cookies ter uitvoering van onze diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben wij jouw toestemming nodig. Door jouw bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of door op enige wijze verder te surfen binnen deze website geef je via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen
Hoewel onze website wel (functionele) cookies kan aanbieden kun je zelf invloed uitoefenen op welke wijze je tijdens een bezoek aan websites omgaat met de aangeboden cookies. Zo kun je via de browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe je bij enkele populaire webbrowsers cookies kan beheren: ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook maak je het voor ons lastiger om onze website te verbeteren, reclame op jouw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Nijkerk, april 2018


© Nederlandse Hypofyse Stichting - Alle rechten voorbehouden

ANBI Keurmerk